11. októbra 2018

MH SR oznamuje žiadateľom, že prijatím novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018 boli spod pôsobnosti tohto zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktorým verejný obstarávateľ (poskytovateľ) poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (NFP).

Z uvedeného vyplýva, že všetci žiadatelia, ktorí predložia žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) v rámci výziev vyhlásených MH SR a ktorí zároveň nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní a v rámci ŽoNFP žiadajú o NFP vo výške 50% a menej z celkových oprávnených výdavkov projektu, nie sú povinní pri zadávaní zákaziek v rámci projektu postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel vzťahujúcich sa na implementáciu projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) poskytovateľ stanovil záväzné postupy pre zadávanie a kontrolu daných zákaziek, ktoré sú uvedené v samostatnej kapitole Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, verzia 1.6. 

Zároveň oznamujeme žiadateľom/prijímateľom, ktorí už predložili ŽoNFP v rámci niektorej z aktuálne vyhlásených výziev MH SR, v rámci ktorých bola stanovená podmienka mať ku dňu predloženia ŽoNFP začaté všetky verejné obstarávania na stanovené hlavné aktivity projektu, bez zohľadnenia ustanovení novely zákona o verejnom obstarávaní, že v súlade s usmerneniami zverejnenými k dotknutým výzvam dňa 1.10.2018 sa na nich predmetná podmienka poskytnutia príspevku nevzťahuje za podmienky, že:

  • nezačali verejné obstarávanie pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní, t.j. podľa predpisov účinných do 25.09.2018 alebo
  • v prípade, že verejné obstarávanie začali podľa predpisov účinných do 25.09.2018, tak toto verejné obstarávanie zrušili v súlade s § 187d, resp. § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť