16. novembra 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch vyhlásenie výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji. Proces posudzovania a implementácie projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) bude v gescii Výskumnej agentúry.

Výzva určená pre Bratislavský kraj, bude mať k dispozícii alokáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 5,7 milióna EUR (zdroje EÚ), čo predstavuje výšku 11,4 milióna EUR nenávratných finančných príspevkov, o ktoré sa žiadatelia môžu uchádzať. Ide o otvorenú výzvu, ktorej uzávierka je naplánovaná vyčerpaním jej celkovej alokácie, najneskôr však dňa 31. marca 2022, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Inštitút partnerstva sa v tejto výzve nebude uplatňovať.

Zapojiť sa budú môcť subjekty, ktoré už sú prijímateľmi niektorého z podporených projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v predchádzajúcom programovom období z operačného programu Výskum a vývoj (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO).

V rámci výzvy budú primárne financované výdavky na vedecko výskumné kapacity, ku ktorým bude možné poskytnúť paušálny príspevok na financovanie ostatných výdavkov projektu až do výšky
40% oprávnených personálnych výdavkov. Z financovania sú vylúčené stavby a dlhodobý majetok.

Výzva bude onedlho zverejnená na webových sídlach OPII www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť