21. marca 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 21. marca 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle dokument s názvom Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o aktuálne vyhlásených výzvach, ako aj o výzvach, ktoré MH SR plánuje vyhlásiť v najbližšom období. Nad rámec informácií uvedených vo zverejnenom Harmonograme výziev na predkladanie ŽoNFP sú v tomto prehľade uvedené informácie o zameraní výziev, oprávnených výdavkoch a termínoch uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Predmetný dokument je k dispozícii TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť