22. januára 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 13. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola zmysle Systému riadenia EŠIF, z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je v polovici marca 2021.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť