12. mája 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 12.5.2022 verziu 5.1 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom úpravy dokumentu je potreba reagovať na krízovú situáciu, v dôsledku ktorej mnohí prijímatelia nedokážu splniť podmienku maximálnej dĺžky realizácie hlavnej aktivity projektu, pričom uvedené nie je zavinené prijímateľmi a prijímatelia nemohli dôvody nesplnenia danej podmienky rozumne predpokladať.

Pre umožnenie riešenia takýchto situácií sa v dokumente dopĺňa možnosť prekročenia maximálnej dĺžky realizácie hlavnej aktivity projektu, avšak iba v riadne odôvodnených prípadoch, ak k prekročeniu maximálnej dĺžky realizácie hlavnej aktivity projektu preukázateľne nedošlo zavinením prijímateľa, pričom prijímateľ nemohol dôvody nesplnenia maximálnej dĺžky realizácie hlavnej aktivity projektu rozumne predpokladať, a to výlučne so súhlasom poskytovateľa na základe individuálneho posúdenia dôvodov uvedených prijímateľom.

Doba predĺženia maximálnej dĺžky realizácie hlavnej aktivity projektu bude závisieť od doby, počas ktorej prijímateľ objektívne nemohol realizovať hlavnú aktivitu projektu v dôsledku situácie, ktorú prijímateľ nemohol rozumne predpokladať a nedošlo k nej zavinením prijímateľa. Dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu je však možné predĺžiť maximálne do 31. decembra 2023.

Cieľom zverejnenia dokumentu je zvýšenie informovanosti žiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

 

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť