25. mája 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 25.5.2023 verziu 6.0 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom úpravy dokumentu je potreba

- aktualizovať znenie dokumentu vzhľadom na výzvy vyhlásené po poslednej aktualizácii dokumentu,

- upresniť dobu povinného plnenia niektorých podmienok poskytnutia príspevku,

- reagovať na zmeny v Usmernení pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR a

- precizovanie textu.

Cieľom zverejnenia dokumentu je zvýšenie informovanosti žiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

 

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť