24. júla 2017

Vážení prijímatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť zabezpečiť tzv. „preregistráciu“ a to najneskôr do 31.07.2017.

Táto povinnosť platí pre všetky subjekty, ktoré boli pred dňom účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (RPVS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. do 01.02.2017 zapísané v registri konečných užívateľov výhod a boli automaticky dňom účinnosti zákona zapísané do registra partnerov verejného sektora. Tieto subjekty sa teda v súčasnosti považujú za partnerov verejného sektora, majú však povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o RPVS a podať návrh na zápis s cieľom zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na vyradenie partnera verejného sektora z registra (§ 22 ods. Zákona o RPVS). Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladenie zápisu sa vykonáva prostredníctvom oprávnenej osoby a na určenú elektronickú službu - zmena zapísaných údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť