13. júla 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12  a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13  zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  • Priemysel pre 21. storočie a
  • Zdravé potraviny a životné prostredie

posúva termín uzávierky prebiehajúcich hodnotiacich kôl týchto výziev z pôvodného termínu 31. 08. 2018 na 31. 10. 2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedených výziev.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť