21. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch a výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 zameranej na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch posúva termíny uzávierky prebiehajúcich hodnotiacich kôl týchto výziev z pôvodného termínu 31. 7. 2018 na 28. 9. 2018.

Uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci príslušných hodnotiacich kôl uvedených výziev.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť