13. decembra 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch vyhlásenie ďalšej výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií. Proces posudzovania a implementácie projektov bude v gescii Výskumnej agentúry.

Výzva bude mať k dispozícii alokáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 25 miliónov EUR (zdroje EÚ), o ktoré sa môžu uchádzať žiadatelia z celého Slovenska. Ide o otvorenú výzvu, ktorej uzávierka je naplánovaná vyčerpaním jej celkovej alokácie. Vo výzve sa bude vyžadovať povinné partnerstvo medzi výskumnými inštitúciami z verejného a súkromného sektora. Oprávneným miestom realizácie sú všetky kraje SR okrem Bratislavského.

V rámci výzvy budú podporené aktivity, ktoré prispejú k návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí na Slovensko, resp. pritiahnu zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských VaV inštitúcií a taktiež komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) a aktivity VaV zamerané na riešenie pandémie COVID-19.

V rámci výzvy budú primárne financované výdavky na vedecko výskumné kapacity, ku ktorým bude možné poskytnúť paušálny príspevok na financovanie ostatných výdavkov projektu až do výšky
40% oprávnených personálnych výdavkov. Z financovania sú vylúčené stavby a dlhodobý majetok.

Výzva bude onedlho zverejnená na webových sídlach OPII www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť