28. marca 2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvy s kódom:

  • OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc,v termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola, t. j. 30.6.2022, pričom dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov v druhom, treťom a štvrtom hodnotiacom kole a

 

  • OPII-MH/DP/2021/9.5-34 zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation,v termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola, t. j. 29.4.2022, pričom dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výziev bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedených výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť