1. februára 2022

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Výskumnej agentúry pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

Zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnenej dňa 09. 06. 2021 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 1 (ďalej ako “hromadná zmena zmluvy zverejnená CKO dňa 09. 06. 2021“) a Zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnenej  dňa 19. 06. 2020 certifikačným orgánom s poradovým číslom 1 a 2 – korigendum (ďalej ako „hromadná zmena zmluvy zverejnená CO dňa 19. 06. 2020 č. 1 a č. 2“) sa Hromadnou zmenou Zmluvy podľa CKO a CO o poskytnutí NFP mení:

 • Samotná zmluva o poskytnutí NFP;
 • Príloha č. 1 VZP;
 • Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

Rozsah vykonaných zmien:

Vyššie uvedenými zmenami Poskytovateľ preberá zmeny zmluvy v niektorých článkoch (najmä čl. 4 a čl. 5) a celý maximálny rozsah zmeny Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tak, ako ich zverejnil Centrálny koordinačný orgán v hromadnej zmene zmluvy zverejnenej CKO dňa 09. 06. 2021. Ďalej Poskytovateľ prebral zmeny v Prílohe č. 1 VZP v celom rozsahu tak, ako to zverejnil Certifikačný orgán v hromadnej zmena zmluvy zverejnenej CO dňa 19. 06. 2020 č. 1 a č. 2.

Uvedené Zmeny zmluvy Centrálnym koordinačným orgánom a Certifikačným orgánom sú zverejnené na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“ (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/ ).

Hromadná zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahuje na projekty implementované v rámci výziev/vyzvaní s kódom:

 1. OPII-VA/DP/2020/9.2-01
 2. OPII-VA/DP/2020/9.4-01
 3. OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
 4. OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04
 5. OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05
 6. OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
 7. OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
 8. OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
 9. OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04
 10. OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05
 11. OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01
 12. OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

KOMPLET INFORMÁCIA TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť