29. júla 2022

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre OPII (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Výskumnej agentúry pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

Zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnenej dňa 17.6.2022 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 4 sa mení nasledovné - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, t. j. zmluva, Príloha č. 1 VZP (okrem čl. 15_18) a Príloha č. 4  Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania pre daného prijímateľa bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP uvedeným spôsobom dochádza priamo zo zákona, bez potreby zverejnenia zmeny (napr. dodatku) v Centrálnom registri zmlúv.

Rozsah vykonaných zmien:

Vyššie uvedenými zmenami Poskytovateľ preberá zmeny zmluvy v niektorých článkoch, v Prílohe č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky a celý maximálny rozsah zmeny Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tak, ako ich zverejnil Centrálny koordinačný orgán v hromadnej zmene zmluvy zverejnenej CKO dňa 17. júna 2022.

Uvedené Zmeny zmluvy Centrálnym koordinačným orgánom sú zverejnené na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“ (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/).

Hromadná zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahuje na projekty implementované v rámci výziev/vyzvaní s kódom:

 1. OPII-VA/DP/2020/9.2-01
 2. OPII-VA/DP/2020/9.4-01
 3. OPII-VA/DP/2021/9.3-01
 4. OPII-VA/DP/2021/10.1-01
 5. OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
 6. OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04
 7. OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05
 8. OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
 9. OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
 10. OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
 11. OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04
 12. OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05
 13. OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01   
 14. OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 

KOMPLET INFORMÁCIA TU                

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť