17. júla 2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Operačný program výskum a inovácie 2014 – 2020“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.opvai.skwww.enviroportal.sk.

 

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, alebo na elektronickú adresu: podatelna@enviro.gov.sk do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Operačný program Výskum a inovácie

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť