30. mája 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „zmena Operačného programu výskum a inovácie 2014 – 2020, verzia 4.0,“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.opvai.sk a www.enviroportal.sk.

 

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Stromová 1, 813 30 Bratislava, alebo na elektronickú adresu: opvai@minedu.sk do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť