30. mája 2018

30.5.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj, kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      30. 05. 2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných                                                                         prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                otvorená

 

Viac informácií nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai_va_dp_2018_211_04/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť