21. apríla 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej aj „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a úprava telefonického kontaktu SIEA.

Usmernením č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 21.04.2017.

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 nájdete TU.

 

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s aktualizáciou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ktorá bola vykonaná dňa 21.04.2017 na základe Usmernenia č. 4 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť