8. augusta 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 08.08.2019

prehľad „Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok“.

Prehľad je užitočnou pomôckou pre žiadateľov jednak pri predkladaní projektov, ale najmä v procese administratívneho overovania Žiadostí o NFP, pri príprave podkladov k výzve na doplnenie náležitostí ŽoNFP.

Dokument nájdete v časti metodických pomôcok VA tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/ a tiež tu https://www.opvai.sk/ziadatel-prijimatel/ziadatel_msvvas-prirucky_a_usmernenia/ .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť