23. marca 2020

Z dôvodu aktuálneho rizika šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 a možného ohrozenia verejného zdravia si Vás po prijatí preventívnych opatrení zo strany Vlády Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) dovoľujeme informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zaviedlo prácu z domu pre svojich zamestnancov (tzv. home office).
Prosíme preto žiadateľov a záujemcov o informácie, aby pri otázkach a žiadostiach o informácie či usmernenia využívali predovšetkým e-mailovú formu a svoje požiadavky adresovali určeným kontaktným osobám, resp. na e-mail opvai@minedu.sk.

Zároveň prosíme prijímateľov, aby prípadné otázky a podnety adresovali svojim projektovým manažérom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.


Vzhľadom na mimoriadny stav a nutnosť prispôsobenia sa súčasnej situácii si dovoľujeme upozorniť na možné riziko nedodržania štandardných lehôt, ktoré sú stanovené v riadiacej dokumentácii týkajúcich sa schvaľovania a implementácie projektov.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetkým prichádzajúcim e-mailom venuje MŠVVaŠ SR a Výskumná agentúra a ich zamestnanci náležitú pozornosť, avšak dovoľujeme si Vás požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť k ich prípadnému dlhšiemu termínu vybavenia.

Dovoľujeme si taktiež požiadať žiadateľov a prijímateľov, aby prostredníctvom emailu opvai@minedu.sk, resp. info@vyskumnaagentura.sk čím skôr reagovali pri potenciálnom nedodržaní stanovených lehôt alebo zmluvných podmienok z ich strany. Ak takáto situácia nastane, žiadatelia/prijímatelia, budú v čo najskoršom možnom termíne informovaní zo strany MŠVVaŠ SR/Výskumnej agentúry o možnostiach riešenia.

O ukončení mimoriadnych opatrení zavedených v súvislosti s koronavírusom Vás budeme ihneď informovať na webovom sídle www.opvai.sk.

Podateľňa v rámci Výskumnej agentúry na Sliačskej č. 1, 831 02 Bratislava funguje počas pracovného týždňa od 8.00 – 15.00 hod.
 
Ďakujeme za pochopenie a Vašu trpezlivosť.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť