14. apríla 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 14. 04. 2022 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.5.

MH SR ako poskytovateľ aktualizovaným usmernením v snahe podpory akcelerácie implementácie projektov umožňuje dodatočné zabezpečenie súm za niektoré skupiny výdavkov žiadaných v žiadostiach o platbu za dodané a uhradené tovary, služby a práce do konca oprávnenosti výdavkov, pričom pohľadávku bude potrebné zabezpečiť do 3 mesiacov od úhrady žiadosti o platbu.

Taktiež sa umožňuje odklad zabezpečenia v prípade tzv. preddavkových platieb uplatnených v žiadostiach o platbu predložených do konca júna 2022.

Ďalej sa upravuje požiadavka zabezpečovania pre výzvu na podporu projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI (s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34).

Celé znenie aktuálnej verzie usmernenia nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť