23. marca 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) informuje žiadateľov, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda SR vyhlásila z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a v záujme minimalizácie možných negatívnych dopadov na schvaľovací proces jednotlivých žiadostí o NFP, predlžuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

Lehota na doplnenie ŽoNFP sa predlžuje z pôvodných 7 pracovných dní na 21 pracovných dní, pričom v prípade potreby je možné ďalšie predĺženie.

​Predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP sa týka výlučne žiadateľov, ktorí majú predložené svoje žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22.

Podrobnejšia informácia o predĺžení lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP je zverejnená v rámci každej z vyššie uvedených výziev na predkladanie ŽoNFP.

Upozorňujeme žiadateľov, že predĺžená lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP platí výlučne počas trvania mimoriadnej situácie. 

Ministerstvo hospodárstva SR bude o ukončení platnosti predĺženej lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP bezodkladne informovať prostredníctvom webového sídla www.opvai.sk​ a preto je dôležité, aby žiadatelia priebežne sledovali aktuálne informácie zverejňované Ministerstvom hospodárstva SR na webovom sídle www.opvai.sk.   

Zároveň si dovoľujeme informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR sleduje aktuálnu situáciu a v závislosti od jej vývoja je pripravené adekvátne posunúť konečné termíny na predkladanie ŽoNFP v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl v prípade vyhlásených výziev s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26, OPII-MH/DP/2020/11.3-27, OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29. Rozhodnutie o konkrétnom predĺžení termínu uzávierky hodnotiacich kôl MH SR prijme a zverejní v dostatočnom časovom predstihu pred termínom uzávierky 1. hodnotiaceho kola. Zároveň platí, že predmetné výzvy boli vyhlásené ako otvorené, čo znamená, že žiadatelia budú môcť predkladať svoje projekty aj v ďalších hodnotiacich kolách.​

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť