9. marca 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) v Prešovskom kraji (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25).

 

Termín a miesto konania:

19. marca 2020/ Prešov

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pre zníženie rizika šírenia koronavírusu Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra RUŠÍ plánovaný informačný seminár k Výzve na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25).

Informovanie verejnosti o možnostiach podpory v rámci tejto výzvy bude zabezpečené prostredníctvom:

  • prezentácie k výzve, v rámci ktorej sú stručným spôsobom predstavené všetky podmienky poskytnutia príspevku a relevantné informácie o výzve;
  • vyškolených zamestnancov z regiónu, ktorí budú poskytovať informácie elektronicky, telefonicky alebo osobne. Kontaktné informácie:
  • Informačno – poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj
  • 051/ 7081 113

   ipc@vucpo.sk

  • Kontaktných údajov uvedených vo výzve (v časti 1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom), prostredníctvom ktorých je možné získať informácie o výzve elektronicky, telefonicky alebo osobne na Ministerstve hospodárstva SR.

 

PREZENTÁCIA

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť