14. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“ alebo „Poskytovateľ“) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) pristúpilo k zavedeniu viacerých opatrení s cieľom zrýchliť implementáciu OP VaI a čerpanie finančných prostriedkov.

Možnosť využitia zavedených opatrení je upravená v rôznych dokumentoch zverejnených na webovom sídle Poskytovateľa www.opvai.sk (Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov, Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR, Príručka k procesu VO pre DOP a NP OP VaI v gescii MH SR, Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR). S cieľom maximalizovať využitie týchto opatrení MH SR pristúpilo k vydaniu tejto informácie, cieľom ktorej je poskytnúť sumárny prehľad prijatých opatrení spolu s ich stručným popisom.

Tieto opatrenia zahŕňajú:

  1. zavedenie možnosti uplatnenia preddavkových platieb
  2. zavedenie možnosti zadávania zákaziek mimo zákona o VO
  3. úprava podmienok zabezpečovania pohľadávky Poskytovateľa
  4. špecifikácia požiadaviek na vinkuláciu poistného plnenia
  5. zavedenie možnosti priebežnej úhrady výdavkov týkajúcich sa nákupu hmotného a nehmotného majetku.

Bližšie informácie k predmetných opatreniam sú uvedené TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť