19. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvy s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 v termínoch a z dôvodov uvedených nižšie:

 

    

 * Poskytovateľ plánuje predĺžiť termín uzávierky daného (posledného) hodnotiaceho kola z pôvodného termínu 31. 07. 2018 na 28. 09. 2018.

** V zmysle výzvy sa za nedostatočný dopyt považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánované termíny uzavretia výziev sú pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci príslušných hodnotiacich kôl jednotlivých výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.  

Presný dátum uzavretia jednotlivých výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť