19. decembra 2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie si v nadväznosti na termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej len „výzva“) dovoľuje informovať o aktuálnom dopyte žiadostí o poskytnutie NFP predložených k termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy, ktorý je na webovom sídle www.opvai.sk zverejnený v grafickej forme TU.

S ohľadom na objem prijatých žiadostí o poskytnutie NFP a plánované navýšenie výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu si dovoľujeme poukázať na pretrvávajúcu možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie NFP aj v ďalších hodnotiacich kolách tejto otvorenej výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť