29. mája 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 (zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov) a s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04 (zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov), (ďalej len „výzvy“), plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola predmetné výzvy uzavrieť.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola, t. j. 30. júna 2017 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP. Po termíne uzavretia uvedených výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci predmetných výziev.  

Presný dátum uzavretia výziev bude zverejnený  na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť