30. novembra 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) predložených v rámci Výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a Výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Z uvedeného dôvodu Výskumná agentúra dňom 31.12.2016 výzvy uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výziev.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť