31. marca 2023

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť Výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji v termíne 02.05.2023.

Dôvodom uzavretia výzvy je očakávané predloženie žiadosti o poskytnutie NFP všetkými oprávnenými žiadateľmi pri súčasnom zohľadnení informácie niektorých žiadateľov, ktorí potvrdili, že nemajú záujem predložiť ŽoNFP v rámci výzvy.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť