11. júna 2021

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 30.9.2020) Výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01​, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti a predĺženia procesov odborného hodnotenia vplyvom zlej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 budú niektoré rozhodnutia vydané až po uplynutí 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

 

Doteraz nevydané rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote najneskôr do 18.6.2021, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť