25. augusta 2017

V nadväznosti na medializované informácie v priebehu júla 2017, ohľadom výberu projektov v rámci prioritnej osi 1 Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OPVaI“), bol Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiacemu orgánu pre OPVaI (ďalej len „RO“), dňa 03.08.2017 doručený list Európskej komisie (ďalej aj „EK“) vo forme Upozornenia na možné prerušenie platobných lehôt. Predmetný list bol adresovaný na vedomie aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako Centrálnemu koordinačnému orgánu a Ministerstvu financií SR, ako Certifikačnému orgánu a Orgánu auditu.

EK v liste informuje o možnom pozastavení čerpania finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci nasledovných 4 výziev:

  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 (ďalej len „výzva DSV“),,
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (ďalej len „výzva PVVC“),
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 (ďalej len „výzva Teaming mimo BK“),
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03 (ďalej len „výzva Teaming v BK“),.

RO v zmysle listu riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie začal výkon kontrol predmetných výziev na sprostredkovateľskom orgáne - Výskumnej agentúre (ďalej len „SO“) a v tejto súvislosti usmernil SO nasledovne:

  1. RO v prípade výzvy DSV žiada o pozastavenie procesu výzvy v celom rozsahu, čo znamená, že sa pozastavujú procesy schvaľovania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "ŽoNFP"), ako aj zazmluvňovania a implementácie, vrátane súvisiacich úkonov, a to počas výkonu kontroly, resp. do oznámenia zrušenia pozastavenia procesov.

Pozastavenie sa z tohto dôvodu týka aj akýchkoľvek iných úkonov smerujúcich k schváleniu jednotlivých ŽoNFP, resp. súvisiacich so zazmluvňovaním a implementáciou v rámci predmetnej výzvy.

  1. RO v prípade výzvy PVVC žiada SO o pozastavenie procesu zazmluvňovania a poskytovania NFP, a to počas výkonu kontroly, resp. do oznámenia zrušenia pozastavenia procesu zazmluvňovania a poskytovania NFP.

V prípade, ak v rámci výzvy PVVC bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale so žiadateľom nebola uzavretá zmluva podľa § 25 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, SO dotknutým úspešným žiadateľom zašle oznámenie o pozastavení procesu uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak v rámci výzvy PVVC poskytovateľ už uzatvoril s úspešným žiadateľom/prijímateľom zmluvu o poskytnutí NFP, SO oznámi v najbližšej dobe prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP.

Z uvedených dôvodov sa pozastavujú aj akékoľvek iné úkony súvisiace so zazmluvňovaním a implementáciou v rámci predmetnej výzvy.

  1. V prípade výzvy Teaming mimo BK a výzvy Teaming v BK bude zakaždým z procesov vykonaná následná kontrola RO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP, t.j. v rámci administratívneho overovania, odborného hodnotenia a výberu.  

Zároveň RO žiada SO o pozastavenie procesu schvaľovania  ŽoNFP (vrátane pozastavenia vydávania rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP, resp. rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP), a to počas výkonu kontroly, resp. do oznámenia zrušenia pozastavenia procesu schvaľovania ŽoNFP.

Z uvedených dôvodov sa pozastavujú aj akékoľvek iné úkony smerujúce k schváleniu jednotlivých ŽoNFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť