15. novembra 2016

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie si v nadväznosti na termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola dovoľuje informovať o aktuálnom dopyte žiadostí o poskytnutie NFP predložených v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej len „výzva“), ktorý je na webovom sídle www.opvai.sk zverejnený v grafickej forme TU.

Vzhľadom na objem požadovaného NFP v predložených žiadostiach o poskytnutie NFP plánuje Ministerstvo hospodárstva SR navýšenie výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Údaje o stave finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu budú v nadväznosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v ďalších hodnotiacich kolách priebežne aktualizované tak, aby sa žiadatelia mohli efektívne rozhodovať pri príprave a predkladaní žiadostí o poskytnutie NFP, s ohľadom na  aktuálne voľnú časť indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť