14. mája 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14) o rozšírení zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR, ktorý je vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zverejnený na webovom sídle ústredia.

K 25. aprílu 2018 boli do vyššie uvedeného zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradené dva nové okresy:

  • Levoča a
  • Snina.

Predmetná informácia bola na webovom sídle ústredia zverejnená dňa 25. apríla 2018.

Zaradením okresu Levoča a okresu Snina do predmetného zoznamu došlo k rozšíreniu možných miest realizácie projektov predkladaných v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie NFP aj s miestom realizácie (t. j. miestom, kde prebieha výrobný proces, resp. je umiestnená prevádzka) v okrese Levoča a v okrese Snina.

Odporúčame žiadateľom priebežne sledovať zoznam najmenej rozvinutých okresov SR vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na webovom sídle ústredia TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť