18. júna 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) informuje žiadateľov, že vzhľadom k aktuálnej situácii, v rámci ktorej napriek trvaniu mimoriadnej situácie dochádza zo strany vlády SR k postupnému uvoľňovaniu prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19, vydáva aktualizáciu č. 1 Informácie pre žiadateľov v rámci výziev v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike (ďalej len „Informácia pre žiadateľov“), ktorú zverejnilo MH SR dňa 23. marca 2020 a ktorá sa týkala úpravy lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP zo 7 pracovných dní na 21 pracovných dní ako aj zmien a odporúčaní týkajúcich sa komunikácie medzi Poskytovateľom a žiadateľmi v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

 

Aktualizáciou č. 1 Informácie pre žiadateľov dochádza k úprave, v zmysle ktorej:

A. predĺžená lehota na doplnenie ŽoNFP v rozsahu 21 pracovných dní sa ponecháva výlučne pre žiadateľov, ktorí majú predložené ŽoNFP v rámci:

  • 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16,
  • 10. a 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP skódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18,
  • 10. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19,
  • 2., 3. a 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21,
  • 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22,

B. pre všetkých ostatných žiadateľov, ktorí majú predložené alebo predložia ŽoNFP v rámci ostatných hodnotiacich kôl a výziev na predkladanie ŽoNFP v gescii MH SR, na ktoré sa vzťahuje aktualizácia č. 1 Informácie pre žiadateľov, sa lehota na doplnenie ŽoNFP upravuje z 21 pracovných dní na pôvodnú lehotu 7 pracovných dní!

Zároveň však, vzhľadom na trvanie mimoriadnej situácie, zostáva pre všetkých žiadateľov v rámci všetkých výziev na predkladanie ŽoNFP v gescii MH SR uvedených v bodoch A. a B., možnosť požiadať Poskytovateľa o ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie ŽoNFP, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v aktualizácii č. 1 Informácie pre žiadateľov.

Aktualizácia č. 1 Informácie pre žiadateľov sa týka výlučne žiadateľov, ktorí majú predložené ŽoNFP alebo predložia ŽoNFP v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22, OPII-MH/DP/2020-11.3-23, OPII-MH/DP/2020-11.3-25, OPII-MH/DP/2020-11.3-26, OPII-MH/DP/2020-11.3-27, OPII-MH/DP/2020-9.5-28, OPII-MH/DP/2020-10.3-29.

 

Podrobnejšia informácia o uplatňovaní lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP je zverejnená v rámci každej z vyššie uvedených výziev na predkladanie ŽoNFP.

 

Upozorňujeme žiadateľov, že upravená lehota, resp. podmienky na uplatňovanie lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP platí výlučne počas trvania mimoriadnej situácie. 

 

MH SR bude o ukončení platnosti opatrení súvisiacich s lehotou na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP bezodkladne informovať prostredníctvom webového sídla www.opvai.sk​ a preto je dôležité, aby žiadatelia priebežne sledovali aktuálne informácie zverejňované MH SR na webovom sídle www.opvai.sk.   

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť