26. apríla 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) pristupuje k uzatvoreniu Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky v rámci OP VaI prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií a prioritnej osi PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji z dôvodu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyzvania na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra a tak potreby zabezpečenia procesu konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.12.2016

Dátum uzávierky výzvy: 27.04.2017

 

Informáciu o uzatvorení výzvy nájdete v časti VÝZVY, ako aj kliknutím na nasledovný odkaz:

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť