16. novembra 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali v poradí 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2017 v priestoroch hotela Mercure Bratislava Centrum v Bratislave.

Zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a člen Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie Mgr. Rastislav Igliar viedol 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru v zmysle programu  zasadnutia, ktorého výsledkom bolo schválenie Revízie Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 3.0.

Potreba vykonania úprav bola identifikovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako RO pre OP VaI a Ministerstvom hospodárstva SR, ako SO pre OP VaI, pričom navrhované zmeny boli predložené na schválenie ako iniciatívny návrh RO a SO. Potreba vykonania navrhovaných zmien vyplynula z implementačnej praxe pri riadení OP VaI a ich schválenie bude viesť k efektívnejšej implementácii a zvýšeniu absorpčnej kapacity OP VaI. Zmena OP VaI je iniciovaná za účelom úpravy niektorých parametrov a jej cieľom je zároveň reagovať na nové skutočnosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie OP VaI a vytvoriť tak podmienky na efektívnejšie poskytovanie podpory niektorým cieľovým skupinám. Návrh obsahuje zmeny OP VaI v 10 častiach/ prvkoch, zahrňujúcich úpravy popisu aktivít, úpravy v kategóriách intervencií, doplnenie kategórií oprávnených žiadateľov, úpravy ukazovateľov výstupu a výsledku.

O podrobnostiach zasadnutia budeme v najbližšej dobe informovať prostredníctvom webového sídla na tomto mieste.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť