14. októbra 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 14.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) a Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach:

- usmernenie OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

- usmernenie OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

 

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvy s vyznačenými zmenami resp. doplneniami:

- výzva OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

- výzva OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 14.10.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť