17. januára 2019

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu odpovedí na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP na webovom sídle www.opvai.sk v časti Podporné dokumenty k procesu VO v gescii MH SR.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť