8. decembra 2017

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. Očakávame, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov.

Dotazník pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a na tejto webovej stránke bude dostupný online do 31. januára 2018. 

V prípade záujmu o zapojenie sa do prieskumu tak môžete urobiť na tomto mieste: Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť