18. marca 2016

Vážení žiadatelia o NFP,

v rámci výzvy PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 sme doplnili nasledovné 4 otázky a odpovede do FAQ- často kladených otázok:

Kompletný materiál FAQ aj s týmito novými otázkami nájdete tu: 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

 

FAQ – často kladené otázky

 Doplnenie

  1.  Otázka:Aké vybavenie uvádzať vo formulári 1.07. Zoznam zakúpeného/obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia? Aj to, čo bude zakúpené/obstarané v rámci realizácie projektu alebo aj to, čo už bolo zakúpené/obstarané pred realizáciou a bude použité v rámci realizácie projektu alebo dokonca každé technické, prístrojové a laboratórne vybavenia žiadateľa/partnera, bez ohľadu na to, či to v rámci projektu bude alebo nebude používané?  Týka sa táto príloha aj žiadateľa aj partnera/ov? Čo treba uvádzať do stĺpca „Názov poskytovateľa pomoci/Identifikačný znak ak zariadenie nebolo kúpené zo žiadneho grantu ani projektu?

Odpoveď (spresnenie FAQ – otázky č. 33): Výzva na Podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) v oblastiach špecializácie RIS3 SK uvádza, že v rámci podporených projektov sa nebude podporovať nákup duplicitnej infraštruktúry – či už v rámci organizácií žiadateľa a partnerov, ale aj v rámci univerzitných vedeckých parkov, výskumných centier a národných projektov CVTI SR. 

Formulár 1.07 slúži na to, aby túto podmienku bolo možné overiť, pričom tento formulár vypĺňa aj žiadateľ a aj každý partner. Do formulára 1.07 sa dávajú už existujúce zariadenia, ktoré boli zakúpené/obstarané pred realizáciou projektu.

Do formulára 1.07 je potrebné dať všetky zariadenia, ktoré tvoria výskumnú infraštruktúru žiadateľa/partnera – t. j. nie je potrebné dávať také zariadenia, ktoré nemajú účel využitia na výskumno-vývojové aktivity. Súčasne z pohľadu zdrojov financovania – ide o zariadenia, ktoré boli obstarané zo súťažných verejných zdrojov financovania – či už domácich, alebo zahraničných. Primárne je potrebné sa sústrediť na Operačný program Výskum a vývoj, prostriedky Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ale aj iné zdroje, ktoré sú súťažného charakteru. To stĺpca „zdroj financovania“ je potrebné uviesť sumu verejných zdrojov a sumu vlastných zdrojov/spolufinancovania).

Zariadenia, ktoré podnikateľské subjekty obstarali za pomoci z verejných zdrojov (napríklad OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), ktoré slúžili na podporu inovačných aktivít podnikov, ale neslúžia na výskumno-vývojové aktivity, nie je potrebné do formulára 1.07 uvádzať.

Ak zariadenie nebolo nakúpené zo žiadneho grantu, alebo projektu (t.j. bolo zakúpené čisto zo súkromných zdrojov), nie je potrebné ho do tabuľky formulára 1.07 uvádzať. 

Súčasne upozorňujeme, že na ďalšie informácie o existujúcej výskumnej infraštruktúre, slúži formulár opisu projektu – časť 3.1. V tejto časti opisu projektu žiadateľ/partner uvádza popis iba tej časti výskumnej infraštruktúry, ktorá je relevantná pre predkladaný projekt (t.j. nie všetky laboratória – ak je pre projekt relevantné len 1 výskumné laboratórium, uvedenie sa tu len toto laboratórium). Časť 3.2 opisu projektu slúži okrem iného spolu s formulárom 1.07 na posúdenie prípadnej duplicity prístrojov a zariadení, ktoré majú byť obstarané v rámci podávaného projektu. Ak bude rovnaký prístroj vyplnený vo formulári 1.07 a aj v časti 3.2 opisu projektu, to ešte automaticky neznamená, že ide o duplicitu – ale v takýchto prípadoch je potrebné v časti 3.2 opisu projektu dobre vysvetliť a zdôvodniť, prečo o duplicitu nejde. V opačnom prípade sa identické prístroje a zariadenia z formulára 1.07 a časti 3.2 opisu projektu budú považovať za duplicitné a budú označené ako neoprávnené v rámci procesu hodnotenia projektu.

  1. Otázka:Čo v prípade, ak žiadateľ bude disponovať nájomnou zmluvou k jednému z miest realizácie iba na 5 rokov a doba realizácie projektu je 5 rokov a udržateľnosť ďalších 5 rokov? Dobu prenájmu nie je možné meniť a to z dôvodu, že priestory vlastní n.o., ktorá každých 5 rokov vyhlasuje súťaž a zmluvu následne môže uzavrieť iba na obdobie 5 rokov. Bude takéto miesto oprávneným miestom realizácie a bude naplnená podmienka preukázania vlastníckeho/iného právneho vzťahu k miestu realizácie?

Odpoveď (spresnenie FAQ – otázky č. 19): Nájomná zmluva, resp. jej ekvivalent, slúži v zmysle podmienok, ktoré je potrebné splniť na to, aby žiadateľ a jeho partneri boli oprávnení žiadať o NFP, na dokladovanie toho, že predkladaný projekt má zabezpečené miesto realizácie projektu v rámci oprávneného/programového územia (poznámka: výdavky projektu v rámci tzv. 15% flexibility mimo programového územie sa takýmto spôsobom nedokladujú, tieto sa len musia sledovať, aby ich hodnota nepresiahla 15% oprávnených výdavkov projektu) – po dobu trvania projektu ako aj 5 rokov po ukončení jeho realizácie v rámci udržateľnosti projektu. 

V tomto zmysle si je potrebné uvedomiť, že v rámci realizácie projektu je možné meniť miesto realizácie, pridávať aj nové miesto realizácie – podľa toho, ako pokračuje implementácia projektu. Avšak v každom momente takejto zmeny musí predložiť žiadateľ/partner v momente zmeny miesta realizácie projektu platnú nájomnú zmluvu – v opačnom prípade bude toto považované na podstatné porušenie zmluvy o NFP.

Splnenie tejto podmienky je potrebné už pri predložení žiadosti o NFP dokladovať v prípade aktuálne známych miest realizácie (každá predkladaná žiadosť o NFP musí mať minimálne 1 definované miesto realizácie projektu v rámci programového územia už pri jej podaní) buď platnou nájomnou zmluvou (alebo jej ekvivalentom) na príslušnú dobu (doba realizácie projektu a udržateľnosť projektu), alebo zmluvou o budúcej zmluve (alebo jej ekvivalentom), alebo kombináciou týchto dokumentov (napríklad platná nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve, ktoré pokryjú dobu realizácie projektu a dobu udržateľnosti).

  1.  Otázka:Preukázanie spolufinancovania - stačí čestné vyhlásenie, alebo je potrebný výpis z účtu alebo úverové prísľuby (v zmysle požiadaviek k overovaniu podmienok pomoci)?

Odpoveď (spresnenie FAQ – otázky č. 41): 

Pri podaní žiadosti o NFP postačuje, ak sa preukáže schopnosť spolufinancovania projektu prostredníctvom čestného vyhlásenia. V prípade, že konkrétna žiadosť o NFP bude vybraná na financovania, v čase pred podpisom zmluvy o NFP sa schopnosť spolufinancovania projektu bude preukazovať už konkrétnym dokumentom potvrdzujúcim schopnosť spolufinancovať projekt, ako je napríklad výpis z účtu patriaceho žiadateľovi, alebo partnerovi (každý subjekt preukazuje schopnosť spolufinancovať svoju časť projektu); indikatívny úverový prísľub banky, záväzný úverový prísľub banky; existujúcou úverovou zmluvou slúžiacou na prevádzku subjektu; úverovým prísľubom spoluvlastníka/akcionára žiadateľa/partnera projektu; úverovým prísľubom od žiadateľa/partnera projektu, prípadne kombináciou týchto dokumentov a pod. Príslušný dokument musí dokázať, že ani žiadateľ a ani žiadny z partnerov nebudú mať problém spolufinancovať svoju časť rozpočtu projektu.

Ak žiadateľ k  Žiadosti o NFP nepredloží doklad, ktorým deklaruje finančnú disponibilitu, nebude to pri kontrole formálnej správnosti Žiadosti o NFP hodnotené ako vylučovacie kritérium. Výskumná agentúra vyžiada následne doklad pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP (v prípade schválenia ŽoNFP).

V každom prípade je povinnosťou mať pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP k dispozícii konkrétny dokument potvrdzujúci schopnosť spolufinancovať projekt.

  1. Otázka:Akým spôsobom sa môžu do projektov v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier zapájať novovzniknuté podnikateľské subjekty (napríklad startupy v zmysle definície z dokumentu „Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike“, ktorý schválila vláda SR)?

Odpoveď: Podpora mladých/novovzniknutých inovatívnych firiem (a v rámci toho aj foriem označovaných za start-up a spin-off) patri medzi horizontálne priority Operačného programu Výskum a inovácie. Preto aj v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier sa môžu takéto firmy uchádzať o účasť v projektoch – avšak v prípade úplne nových firiem, ktoré sú mladšie ako rok a súčasne nemajú k dispozícii aspoň jednu riadnu účtovnú závierku po nepretržitých 12 za sebou nasledujúcich mesiacov, je umožnená účasť v projektoch len v pozícii partnera.

Vo výzve na predkladanie projektov sú požiadavky na žiadateľa – podnik – definované z pohľadu dĺžky existencie – nasledovne:

-     podnikatelia – právnické osoby musia existovať min. 12 mesiacov pred dátumom predloženia žiadosti o NFP a zároveň mať min. 1 riadnu účtovnú závierku za nepretržité obdobie 12 mesiacov[1].

Keďže zámerom výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je – v zmysle vyššie uvedeného – umožniť zapájanie aj nových inovatívnych firiem do projektov – požiadavky na partnerov – podniky sú definované bez vyššie uvedenej podmienky a znejú nasledovne:

-        ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja, a ktoré sa budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov oprávnených aktivít projektu. V prípade dodržania efektívnej spolupráce medzi podnikmi musí byť dodržaná podmienka ich nezávislosti (vzťahu žiadateľ podnik/partner podnik), v zmysle prílohy č. 1 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.

V zmysle vyššie uvedeného, v prípade novovzniknutého podniku, ktorý nesplní podmienku uvedenú pre žiadateľa (t.j. neexistuje 1 rok a/alebo nemá aspoň jednu riadnu účtovnú závierku po nepretržitých 12 za sebou nasledujúcich mesiacov), ale  plní požiadavku na partnera - realizuje činnosti výskumu a vývoja a je vo vzťahu k žiadateľovi nezávislým – môže byť takýto subjekt súčasťou priemyselného výskumno-vývojového centra ako partner projektu. Takéto typy podnikov potom v zmysle povinných príloh, ktoré sa týkajú overenia toho, že podnik nie je v ťažkostiach a overenie schopnosti finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu – predkladajú pre nich platné dokumenty:

-        čestné vyhlásenie o partnerstve (vzorový formulár č. 1.04), 

-        doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami,

-        súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy

-        účtovnú závierku za posledné ukončené účtovné obdobie.


[1] Do úvahy sa berie účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie 12 mesiacov, resp. za ukončený hospodársky rok k termínu predloženia žiadosti o NFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť