Aktuality

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 .

Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 6 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Plánované obmedzenie dostupnosti ITMS2014+ (05.-06. september 2020)

Vážení žiadatelia,

v termíne 05.-06. septembra 2020 (víkend) bude obmedzená dostupnosť systému ITMS2014+.

Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020 v gescii MH SR

MH SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020, verzia 4.

Oznam o obmedzenej dostupnosti ITMS2014+ v dňoch 5.-6.9.2020

MH SR ako SO pre OPII upozorňuje, že počas víkendu 5.-6. septembra 2020 bude obmedzená dostupnosť ITMS2014+.

prejsť na všetky aktuality

OPII

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Predmetné osi OPII sú zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre oblasť výskumu a inovácií v rámci OPII sa na základe predmetného rozhodnutia Európskej komisie stalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - programový dokument

ITMS2014+

V ITMS2014+ nájdete vyhľadávač grantov, informácie o výzvach a vyzvaniach všetkých operačných programov, prehľad všetkých projektov a postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+.

zobraziť viac

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a aktuálnych informácii o operačnom programe Výskum a inovácie.

zobraziť viac

Ohlásenie korupčného správania

Neváhajte nám nahlásiť korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov Operačného programu Výskum a inovácie.

zobraziť viac

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť