Hodnotenie RIS3 SK je prostriedkom pre kvalitatívne posúdenie dosiahnutého pokroku pri plnení cieľov stratégie. Opiera sa o niekoľko nástrojov hodnotenia, pomocou ktorých majú byť pokryté hlavné i kontextové tematické potreby. Základným dokumentom usmerňujúcim hodnotenie stratégie je Plán hodnotení implementácie RIS3, ktorý zahŕňa všeobecné i trendové analýzy zamerané na posúdenie vybraných oblastí či správania. Zdrojom doplňujúcich, kontextových informácií sú hodnotenia, ktoré budú realizované v súlade s Plánom hodnotení OP Výskum a inovácie na programové obdobie 2014-2020.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť