Obdobie posudzované prvou výročnou správou predstavuje časový celok ohraničený začiatkom programového obdobia po koniec roka 2015. V prvom roku programového obdobia (2014) sa hlavná pozornosť sústredila na zavŕšenie prípravy nového operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).  Návrh OP VaI bol schválený uznesením vlády SR č. 230 zo dňa 14.05.2014 a následne Európskou komisiou (EK) dňa 28.10.2014. Na príprave OP VaI spolupracovali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) s relevantnými orgánmi štátnej správy, ako aj všetkými relevantnými partnermi z akademického, podnikateľského a neziskového sektora, reflektujúc analytické vstupy z RIS3 v oblasti stavu výskumu, vývoja a inovácií v SR, ako aj ciele a priority vyplývajúce zo strategických dokumentov EÚ a SR – Stratégia Európa 2020, špecifické odporúčania Rady pre krajiny, Národný program reforiem. Za sprostredkovateľský orgán (SO) pre OP VaI bolo určené MH SR - uznesením vlády SR č. 230 zo dňa 14.05.2014 a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) - uznesením vlády SR č. 519 zo dňa 15.10.2014 (transformovaná na Výskumnú agentúru (VA) dňa 01.07.2015 dodatkom č. 3 k Zriaďovacej listine zo dňa 01.07.2015). V tomto období sa vytvárali personálne predpoklady pre sfunkčnenie OP a naštartovanie procesu prípravy riadiacej a strategickej dokumentácie, preto sa nepredpokladalo žiadne kontrahovanie ani čerpanie alokácie OP VaI.

Výročná správa OP VaI za roky 2014 - 2015

Prílohy

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť