Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR v znení aktualizácie č. 3 - zverejnené dňa 04. 02. 2021

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť